Korporatyvinė socialinės atsakomybės politika

Siekiame tapti Baltijos šalių žemės ūkio varomąja jėga ir maisto pramonės lyderiu bei geidžiamu darbdaviu.

Šių tikslų siekiame vadovaudamiesi etišku ir skaidriu verslo valdymu, pagarba žmogui, aplinkai ir visuomenei.

Šios politikos tikslas: nustatyti bendras AB Akola group ir jos pavaldžiųjų įmonių (toliau tekste – Grupė) socialinės atsakomybės kryptis ir nuostatas, kuriomis vadovaujantis būtų kuriama socialiai atsakingo Grupės verslo kultūra bei praktika.

Politikos taikymo sritis: AB Akola group ir jai pavaldžios įmonės. Išimtis: Dividendų politika ir Atlygio politika taikytina tik AB Akola group.

Grupės Socialinės atsakomybės politika (toliau tekste –SAP) numato, kaip Grupės darbuotojai bendrauja ir derina interesus su įvairiomis suinteresuotomis šalimis: klientais, darbuotojais, verslo partneriais, konkurentais, akcininkais, vyriausybėmis ir reguliavimo institucijomis, vietos bendruomenėmis. SAP remiasi šiais principais: darbuotojų teisių, saugos ir sveikatos užtikrinimu, pagarba žmogaus teisėms ir privatumui, etišku ir skaidriu veiklos vykdymu, atsakomybe už aplinką, žmonių ir gyvūnų gerovės užtikrinimu, antikorupcija bei darniais santykiais su partneriais bei visuomene. Ji susideda iš atskirų politikų ir elgesio kodeksų.

Apie bet kurios grupės politikos ar kodeksų pažeidimus galima saugiai pranešti el. paštu [email protected].

AB Akola group tarptautinių sankcijų įgyvendinimo politika nustato tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priemones ir jų įgyvendinimo Bendrovėje ir jos pavaldžiosiose įmonėse nuostatas.

Visą Politikos tekstą rasite šioje nuorodoje.

Dividendų politika siekiama didinti Bendrovės vertę tinkamai informuojant Bendrovės akcininkus ir kitus rinkos dalyvius apie būsimą ilgalaikę investicijų į Bendrovės kapitalą grąžą.

 1. Bendrosios nuostatos

1.1. AB Akola group dividendų politika (toliau– Politika) tvirtinama, atsižvelgiant į AB Akola group (toliau – Bendrovė) ir Bendrovės įmonių grupės (toliau – Grupė) plėtros strategiją ir tikslus, siekiant apibrėžti Bendrovės dividendų skyrimo ir išmokėjimo principus, kurie privalo būti užtikrinti Bendrovės valdymo organams teikiant pasiūlymus dėl Bendrovės dividendų skyrimo.

1.2. Politika siekiama prisidėti prie Bendrovės vertės didinimo, tinkamai informuojant Bendrovės akcininkus bei kitus rinkos dalyvius apie būsimą ilgalaikę grąžą iš investicijų į Bendrovės kapitalą.

 1. Dividendai

2.1. Bendrovės valdyba siūlo skirti dividendams ne mažiau 20 (dvidešimties) procentų nuo konsoliduotojo Grupės grynojo pelno.
2.2. Dividendai negali būti skiriami, jei Bendrovė patiria finansinių sunkumų, vykdo dideles investicijas arba negauna pritarimo iš kreditorių.
2.3. Bendrovės valdyba priima sprendimą dėl rekomenduojamo pelno(nuostolių) paskirstymo projekto už finansinius metus bei teikia atsiliepimus ir pasiūlymus Bendrovės stebėtojų tarybai ir visuotiniam akcininkų susirinkimui.
2.4. Sprendimą dėl dividendų dydžio ir išmokėjimo priima Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas.
2.5. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu paskirti dividendai yra Bendrovės įsipareigojimas akcininkams. Akcininkas turi teisę dividendą išreikalauti iš Bendrovės kaip jos kreditorius.
2.6. Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo, paskelbusio dividendus, teisių apskaitos dienos pabaigoje buvo Bendrovės akcininkai ar kitokiu teisėtu pagrindu turėjo teisę į dividendus.
2.7. Bendrovė turi išmokėti paskirtus dividendus ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sprendimo skirti dividendus priėmimo dienos.
2.8. Dividendus mokėti avansu draudžiama.
2.9. Bendrovė dividendus išmoka pinigais per tarpininkus – vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojus.

 1. Baigiamosios nuostatos

3.1. Politika tvirtinama ir keičiama Bendrovės valdybos sprendimu.
3.2. Politika įsigalioja nuo jos patvirtinimo dienos ir galioja iki jos pakeitimo ar panaikinimo (atšaukimo).
3.3. Už Politikos rengimą, keitimą, jos įgyvendinimą atsakingas Bendrovės Finansų direktorius.
3.4. Politika skelbiama viešai Bendrovės interneto svetainėje.
3.5. Politika parengta lietuvių ir anglų kalbomis. Esant prieštaravimų tarp teksto lietuvių ir anglų kalba, pirmenybė teikiama tekstui lietuvių kalba.

AB Akola group ir jos valdomos įmonės (toliau tekste – Grupė) pasisako prieš bet kokios formos kyšininkavimą, korupciją, prekybos poveikiu apraiškas bei interesų konfliktus. Siekiame atviros konkurencijos ir etiškų prekybos sąlygų, laikomės šalių, kuriose vykdome savo veiklą, teisės sistemų normų.

Pagrindinės Grupės Antikyšininkavimo ir antikorupcijos politikos (toliau tekste – AAP) nuostatos:

 1. Grupė netoleruoja bet kokių kyšininkavimo ar korupcijos apraiškų. Korupcija – piktnaudžiavimas patikėta galia, siekiant asmeninės naudos. Tai – veiksmai arba neveikimas, kuriais tiesiogiai ar netiesiogiai siekiama turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui už pareigų atlikimą ar neatlikimą arba tokia nauda priimama, taip pat tiesiogiai ar netiesiogiai siūloma, žadama ar suteikiama turtinė ar kitokia asmeninė nauda asmeniui už jo pareigų atlikimą ar neatlikimą. Kyšis – finansinės ar kitokios naudos siūlymas, davimas, leidimas duoti, prašymas, priėmimas arba gavimas, siekiant paskatinti netinkamą funkcijų vykdymą arba piktnaudžiavimą asmens užimama padėtimi. Kyšininkavimas gali pasireikšti įvairiomis formomis, įskaitant, bet neapsiribojant – grynųjų pinigų perdavimu, vertingomis dovanomis, kelionių, pramogų apmokėjimu, karjeros galimybių suteikimu ir (ar) žadėjimu, vertingos, komerciškai svarbios informacijos nutekinimu ir kt.
 2. Grupės darbuotojams draudžiama tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai siūlyti, duoti, suteikti leidimą duoti, prašyti, priimti arba gauti kyšį, įskaitant ir per bet kuriuos trečiuosius asmenis. Taip pat draudžiama teikti finansines priemones kitoms šalims tokiu būdu, kad tai galėtų būti laikoma aplaidžiu korupcijos finansavimu. Turėtų būti imtasi reikiamų ir tinkamų atsargumo priemonių tam, kad tretiesiems asmenims, pavyzdžiui, agentams, partneriams, pardavėjams ir konsultantams, sumokėti pinigai nebūtų naudojami korupcijai.
 3. AAP taikoma visiems Grupės darbuotojams (įskaitant pagal civilines sutartis samdomus asmenis, pasitelktus konsultantus, tarpininkus ir kitus asmenis, veikiančius Grupės vardu, nepriklausomai nuo jų santykių su atitinkama įmone formos bei atlygintinumo).
 4. Grupės darbuotojai, vykdydami savo pareigas, privalo nepriimti jokių dovanų, kurios gali sukelti interesų konfliktą ar gali būti traktuojamos kaip viršijančios įprastą komercinę praktiką ir leidžiančios daryti prielaidą, kad tokiu būdu siekiama įgyti darbuotojų palankumą, daryti įtaką darbuotojų priimamiems sprendimams.
 5. Grupė draudžia siūlyti, teikti bet kokios formos dovanas, jei jos dovanojamos, siekiant nesąžiningai užsitikrinti pranašumą ar gaunančiojo asmens sprendimų šališkumą Grupės atžvilgiu.
 6. Darbuotojai privalo vengti aplinkybių ir situacijų, kuomet jų privatūs interesai galėtų susikirsti su Grupės interesais. Grupė tikisi, kad darbuotojai, atlikdami savo pareigas, visais atvejais priims tinkamus, racionalius sprendimus, nesieks asmeninės naudos.
 7. Grupės darbuotojai gali priimti arba teikti oficialias verslo dovanas (pvz. suvenyrus), reprezentacijai skirtas dovanas, taip pat dovanas pagal tarptautinį verslo protokolą ar tradicijas bei rodyti arba priimti siūlomą verslo svetingumą (pvz. dalyvauti verslo pietuose, oficialiose vakarienėse, parodose, konferencijose ir pan.), jei tokios dovanos ar demonstruojamas svetingumas yra tinkami verslo santykių palaikymo požiūriu, turi aiškiai išreikštą verslo santykių palaikymo tikslą, yra skirti Grupės teikiamų paslaugų, prekės ženklo žinomumo populiarinimui bei Grupės įvaizdžio stiprinimui.
 8. Visais atvejais darbuotojai, teikdami ar priimdami verslo dovanas bei kitokias jiems siūlomas naudas, turi vadovautis protingumo principu ir įvertinti, ar jomis nėra siekiama padaryti neteisėtą poveikį, ar tokios dovanos ar kitokia darbuotojams siūloma nauda neperžengia įprastos sąžiningo verslo santykiams būdingos praktikos.
 9. Parama negali būti naudojama kaip užslėpta kyšio ir (ar) prekybos poveikiu priemonė.
 10. Prekyba poveikiu suprantama, kaip neteisėti Grupės darbuotojo veiksmai, pasinaudojant savo pareigomis, suteiktais įgaliojamais, giminystės ryšiais ir (ar) pažintimis darbo aplinkoje, ar kita tikėtina įtaka, siekiant paveikti kitus darbuotojus, kitas įmones, įstaigas ar organizacijas, kad pastarieji teisėtai ar neteisėtai veiktų (arba atvirkščiai – neveiktų), vykdydami savo įgaliojimus.
 11. Grupė reikalauja, kad visi jos pirkimai būtų vykdomi skaidriai, laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir nešališkumo reikalavimų, racionaliai panaudojant lėšas prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti.
 12. Kilus interesų konfliktui ir (ar) esant įtarimams, kad toks konfliktas galėtų kilti, Grupės darbuotojas nedelsdamas turi informuoti savo tiesioginį vadovą ar jo įgaliotą asmenį ir nusišalinti svarstant klausimus ir priimant sprendimus, susijusius su kilusiu interesų konfliktu.
 13. Bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis, pavyzdžiui, partneriais, tiekėjais ir agentais, yra imamasi reikiamų ir tinkamų atsargumo priemonių. Konkretūs probleminiai atvejai yra tiriami ir imamasi būtinų atsargumo priemonių ir veiksmų, siekiant pašalinti arba sumažinti riziką, kylančią dėl kyšininkavimo ir korupcijos, susijusios su trečiosiomis šalimis.
 14. Kiekvienas Grupės darbuotojas yra asmeniškai atsakingas už AAP nuostatų laikymąsi.
 15. Kasdienis AAP įtvirtinimas yra kiekvienos Grupės įmonės vadovo atsakomybės dalis. Kiekvienos įmonės vadovas atsako už tai, jog būtų įgyvendinti atitinkami veiksmai bei vidaus kontrolės priemonės, siekiant užkirsti kelią ir išaiškinti kyšininkavimo ir korupcijos atvejus.
 16. Grupės darbuotojai yra skatinami išsakyti problemas. Bet kuris Grupės darbuotojas, kuris įtaria šios politikos pažeidimus, turi apie juos informuoti AB Akola group. Visiems pranešantiems asmenims Grupė aiškiai ir nedviprasmiškai suteikia visiško konfidencialumo, duomenų apsaugos, neatskleidimo bei susidorojimo netaikymo garantiją.
 17. Bet kokie veiksmai ar elgesys, kurie gali būti vertinami kaip korupcija ar kyšininkavimas, turi būti nedelsiant ištaisyti, ir už tokius veiksmus bus taikomos drausminės nuobaudos.

Apie politikos pažeidimus galima saugiai pranešti el. paštu [email protected].

Ši AB Akola group (toliau – Bendrovė) atlygio politika (toliau – Atlygio politika) apibrėžia reikalavimus ir gaires Bendrovės vadovo (toliau – Generalinis direktorius) ir valdybos (toliau – Valdyba) narių atlyginimo nustatymui.

Atlygio politika turi būti reguliariai peržiūrima, kad atitiktų ilgalaikę Bendrovės strategiją.

 
1. Bendrosios nuostatos

1.1. Bendrovės atlygio sistema yra suderinta su pasirinkta Bendrovės strategija, trumpalaikiais ir ilgalaikiais tikslais, kaip nurodyta žemiau:

1.1.1. Atlygio politika atspindi Bendrovėje formuluojamas užduotis ir keliamus subalansuotus trumpalaikius bei ilgalaikius tikslus, prisiimtą atsakomybę.

1.1.2. Atlygio politika siekia sąžiningo atstovavimo ir vertės kūrimo visoms suinteresuotoms šalims – darbuotojams, akcininkams, partneriams, vartotojams.

1.1.3. Bendrovės atlygio sistema siekiama pritraukti talentingus darbuotojus, juos motyvuoti ir išlaikyt, tuo pačiu įgyvendinti Bendrovės ilgalaikę strategiją.

2. Valdybos atlygis

2.1. Valdybos nariai, kurie kartu yra ir Bendrovės darbuotojai, gauna atlygį pagal darbo sutartį.

2.2. Už veiklą Valdyboje jos nariams gali būti mokamos tantjemos.

2.3. Bendrovė Valdybos nariams nemoka jokių kitų papildomų išmokų už jų, kaip Valdybos narių, darbą.

2.4. Valdybos nariams gali būti suteikiamos Bendrovės akcijos arba atlyginama akcijų opcionais tik vadovaujantis Bendrovės akcijų suteikimo taisyklėmis, kurias tvirtina visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas.

3. Generalinio direktoriaus atlygis

3.1. Generalinio direktoriaus atlygis turi atitikti rinkos sąlygas ir kompetenciją, atspindėti pozicijai keliamus reikalavimus ir prisiimamą atsakomybę bei Bendrovės finansinius rezultatus.

3.2. Generalinio direktoriaus atlygį sudaro fiksuota bei kintama dalis, taip pat gali būti taikomos akcijų opcionų programos.

3.3. Fiksuota dalis yra nustatoma ir tvirtinama Valdyboje bei mokama pagal Bendrovėje galiojančias taisykles.

3.4. Kintama atlygio dalis yra mokama pasibaigus finansiniams metams Valdybos sprendimu, atsižvelgiant į patvirtintą strategiją, nustatytus finansinius ir nefinansinius tikslus, kurie gali būti: Bendrovės finansinė veikla, metinis rezultatas, biudžeto vykdymas, strateginė verslo plėtra, įvykdyti projektai bei sandoriai, prisidedantys prie Bendrovės strategijos įgyvendinimo,  Bendrovės tikslų ir misijos įgyvendinimas, pasiekti atitinkami finansiniai rodikliai arba konkretūs finansiniai tikslai. Valdybos iniciatyva Generaliniam direktoriui gali būti skiriama skatinamoji išmoka siekiant įvertinti gerai atliktą darbą, įgyvendintą svarbų projektą, užtikrinant Bendrovės strategijos įgyvendinimą. Skatinamoji išmoka nėra privaloma.

3.5. Generaliniam direktoriui gali būti suteikiamos Bendrovės akcijos arba atlyginama akcijų opcionais tik vadovaujantis Bendrovės akcijų suteikimo taisyklėmis, kurias tvirtina visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas.

3.6. Bendrovė gali teikti kitas naudas Generaliniam direktoriui ir jos priklauso nuo rinkoje susiklosčiusių sąlygų bei gali keistis. Papildomos naudos gali būti teisė į Bendrovės automobilį, sveikatos ir medicinines paslaugas, pensijų programos ir kitos.

3.7. Paskirta kintama atlygio dalis už metinius rezultatus nėra atidedama. Premija gali būti susigrąžinama per 12 mėnesių nuo paskyrimo, jeigu paaiškėja, jog buvo paskirta pagal pateiktą Generalinio direktoriaus klaidingą arba melagingą informaciją. Sprendimą priima Valdyba.  

3.8. Išėjimo iš darbo atveju, savo noru ar Bendrovės iniciatyva, kompensacija nėra nustatyta, tačiau negali viršyti 24 nustatytų fiksuotų atlyginimų. Kitos sąlygos nustatomos pagal galiojančius teisės aktus. 

4. Baigiamosios nuostatos

4.1. Atlygio politika įsigalioja, kai ją savo sprendimu patvirtina Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas.

4.2. Atlygio politika ir informacija apie Atlygio politikos įgyvendinimą skelbiama Bendrovės interneto tinklalapyje.

Apie politikos pažeidimus galima saugiai pranešti el. paštu [email protected].

Veiklos sėkmė priklauso ir nuo saugių bei sveikatai nekenkiančių darbo vietų, todėl AB Akola group ir jai pavaldžios įmonės (toliau tekste – Grupė) siekia užtikrinti darbuotojų fizinę, psichologinę ir socialinę sveikatą darbo vietose, kurti sveiką, saugią ir produktyvią darbo aplinką. Grupės Darbuotojų saugos ir sveikatos politika yra skirta formuoti asmenine atsakomybe ir bendradarbiavimu grįstą saugos kultūrą įmonėse:

 1. Grupė siekia suteikti saugias ir sveikas sąlygas darbo vietose bei jas nuolat gerinti, tam tikslui užtikrindama darbo procesų saugumą, reaguodama į sveikatai kenksmingus ir pavojingus darbo aplinkos veiksnius, įgyvendindama prevencines priemones bei skatindama sveikatą ir gerovę propaguojančias priemones.
 2. Grupės požiūris į darbuotojų saugą ir sveikatą yra pagrįstas prevencija ir dialogo kultūra. Prevencija – tai visų pirma rizikos valdymas. Nelaimingi atsitikimai, incidentai, traumos, profesinės ligos bei nesaugūs veiksmai ir nesaugios sąlygos yra dalykai, kurių galima išvengti, išanalizavus darbo procesus ir ėmusis priemonių išvengti rizikos arba ją sumažinti. Dialogo kultūra – darbuotojų įtraukimas ir jų konstruktyvus dalyvavimas, užtikrinant saugią ir sveiką darbo aplinką.
 3. Grupė siekia užtikrinti, kad saugos ir sveikatos darbe kultūra būtų darbuotojų kasdienio darbo dalis, o greitas reagavimas į sveikatai kenksmingas ir pavojingas darbo sąlygas būtų kiekvienos Grupės įmonės veiklos standarto dalis.
 4. Grupės darbuotojai asmeniškai atsako už savo sveikatą, turi laikytis sveikatos ir saugos darbe taisyklių bei raginami bendradarbiauti su savo įmonės vadovybe, priimant jų sveikatai ir saugai svarbius sprendimus (darbuotojai gali ne tik nurodyti problemas, bet ir pasiūlyti sprendimus).
 5. Grupės įmonių vadovai turi teikti gerą saugos ir sveikatos darbe užtikrinimo pavyzdį, rūpintis, kad būtų atliekami jų vadovaujamų darbuotojų periodiniai sveikatos patikrinimai, geros sveikatos propagavimas ir rizikos prevencija.
 6. Grupė laiko visų darbuotojų įsitraukimą į sveikatai kenksmingų ir pavojingų darbo aplinkos veiksnių mažinimą svarbiu veiksniu ir tikisi tiesioginio darbuotojų dalyvavimo, kuriant saugią darbo aplinką.
 7. Grupės įmonės pačios pasitvirtina saugios darbo aplinkos kūrimo ir reagavimo į sveikatai kenksmingas ir pavojingas darbo sąlygas tvarkas savo įmonėje ir supažindina su jomis savo darbuotojus, užtikrina, kad visi darbuotojai būtų kompetentingi, atlikdami savo užduotis, kad darbuotojai būtų instruktuojami bei mokomi saugių darbo metodų nustatyta tvarka.
 8. Grupės įmonių vadovai įgyvendina įmonei pagal jos veiklos sritį būtinas tvarkas darbuotojų saugos ir sveikatos srityje, parūpina pakankamai išteklių užtikrinti, kad būtų imtasi būtinų veiksmų saugiai darbo aplinkai užtikrinti, lankosi darbo vietose ir kalbasi su darbuotojais apie jiems susirūpinimą keliančius sveikatos ir saugos klausimus.
 9. Grupės įmonių vadovai turi nustatyti galimas jų įmonių vykdomos veiklos rizikas ir pasirengti potencialioms krizėms bei nelaimingiems atsitikimams.

Apie politikos pažeidimus galima saugiai pranešti el. paštu [email protected].

AB Akola group ir jos valdomos įmonės (toliau tekste – Grupė) siekia sukurti aplinką, kurioje visi darbuotojai galėtų realizuoti visą savo potencialą.

Grupė pritaria darbuotojų įvairovei ir siekia užtikrinti, kad su visais jos įmonėse siekiančiais dirbti pretendentais būtų elgiamasi sąžiningai ir kad jie į darbą būtų priimami tik remiantis savo sugebėjimais ir kvalifikacija. Grupė kuria tokią aplinką, kurioje būtų skatinama pagarba kiekvieno asmens orumui. Darbuotojams turi būti užtikrintos galimybės kelti kvalifikaciją, siekti profesinio mokymo, persikvalifikuoti, taip pat teikiamos vienodos lengvatos neatsižvelgiant į darbuotojų lytį, rasę, tautybę, kalbą, kilmę, socialinę padėtį, tikėjimą, įsitikinimus ar pažiūras, amžių, lytinę orientaciją, negalią, etninę priklausomybę, religiją.

Įgyvendindama savo veikloje lyčių lygybės ir nediskriminavimo kitais pagrindais principus, Grupė nustato šią nediskriminavimo politiką (NP), kuri įtvirtina ir apibrėžia bendrąsias Grupės nuostatas lyčių lygybės ir nediskriminavimo klausimais ir nustato pagrindines NP įgyvendinimo gaires.

 1. Visos Grupės įmonės, priimdamos darbuotojus į darbą, turi visiems taikyti vienodus atrankos kriterijus ir sąlygas. Įdarbinimas ir įdarbinimo eiga yra nustatomi tik pagal asmens dalykines savybes ir kriterijus, susijusius su darbu einant atitinkamas pareigas. Priėmimo į darbą metu turi būti atrinkti tik patys tinkamiausi atitinkamoms pareigoms darbuotojai atsižvelgiant į jų patirtį ir kvalifikaciją.
 2. Grupės įmonių darbuotojai, atsakingi už kandidatų atranką, už darbo pokalbius ir jų paskyrimą, turi būti aiškiai informuoti apie atrankos kriterijus ir reikalavimą įgyvendinti lygių galimybių politiką. Esant galimybei, bent du darbuotojai dalyvauja pokalbyje su kandidatu.
 3. Grupės įmonių skelbimai apie laisvas darbo vietas yra rengiami taip, kad jie nebūtų suteikiantys galimybę dalyvauti konkurse dėl laisvos darbo vietos tik tam tikros lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos kandidatams.
 4. Nustatant darbo užmokestį konkretiems darbuotojams Grupės įmonėse turi būti vadovaujamasi išimtinai objektyviais kriterijais, susijusiais su darbuotojo kvalifikacija, darbuotojui tenkančios atsakomybės laipsniu, atliekamų darbų pobūdžiu, pasiektais rezultatais ir kitais objektyviais kriterijais. Nustatant darbo užmokestį draudžiama atsižvelgti į darbuotojo lytį, rasę, tautybę, kalbą, kilmę, socialinę padėtį, tikėjimą, įsitikinimus ar pažiūras, amžių, lytinę orientaciją, negalią, etninę priklausomybę, religiją.
 5. Visiems konkrečios Grupės įmonės darbuotojams už tą patį ar lygiavertį darbą privalo būti mokamas toks pats atlyginimas neatsižvelgiant į darbuotojo lytį, amžių, lytinę orientaciją, socialinę padėtį, negalią, rasę ar etninę priklausomybę, religiją, įsitikinimus ar tikėjimą. Toks pats darbas reiškia atlikimą darbo veiklos, kuri pagal objektyvius kriterijus vienoda ar panaši į kitą darbo veiklą tiek, kad abu darbuotojai gali būti sukeisti vietomis be didesnių darbdavio sąnaudų. Lygiavertis darbas reiškia, kad jis pagal objektyvius kriterijus yra ne mažesnės kvalifikacijos ir ne mažiau reikšmingas darbdaviui siekiant savo veiklos tikslų, negu kitas palyginamasis darbas.
 6. Kriterijai, kuriais yra Grupės įmonėse vadovaujamasi atrenkant kandidatus paaukštinimui, yra susiję išimtinai tik su asmens gebėjimais ir atliekamo darbo kokybe bei asmeniniais pasiekimais profesinėje srityje.
 7. Visos Grupės įmonės turi sudaryti galimybes darbuotojams kelti kvalifikaciją, siekti profesinio tobulėjimo, persikvalifikuoti, įgyti praktinės darbo patirties, taip pat teikti vienodas lengvatas.
 8. Visos Grupės įmonės turi imtis priemonių, kad darbuotojas darbo vietoje nepatirtų priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo ir nebūtų duodami nurodymai diskriminuoti.
 9. Grupės įmonių vadovai turi imtis priemonių ir užtikrinti, kad darbuotojas, pateikęs skundą dėl diskriminacijos ar dalyvaujantis byloje dėl diskriminacijos, jo atstovas ar asmuo, liudijantis ir teikiantis paaiškinimus dėl diskriminacijos, nebūtų persekiojamas ir būtų apsaugotas nuo priešiško elgesio ar neigiamų pasekmių.
 10. Grupės įmonių vadovai yra atsakingi už šios Grupės politikos iškomunikavimą ir įgyvendinimą bei už tai, kad jų pavaldume esantys darbuotojai būtų susipažinę ir vadovautųsi šia Grupės politika. Grupės įmonės pačios pasitvirtina NP įgyvendinimo tvarkas savo įmonėje bei supažindina su jomis savo darbuotojus.
 11. Visi Grupės darbuotojai yra asmeniškai atsakingi už vadovavimąsi NP savo darbo srityje bei įpareigoti pranešti apie faktinius ar numanomus NP pažeidimus.

Apie politikos pažeidimus galima saugiai pranešti el. paštu [email protected].

AB Akola group ir jai pavaldžios įmonės (toliau tekste – Grupė) yra atsakinga ir etiškai dirbanti verslo organizacija, laikosi visame pasaulyje pripažintų žmogaus teisių principų. Siekiame sukurti teigiamą darbo aplinką, kurioje gerbiamas kiekvieno orumas ir teisės.

Veikloje vadovaujamės dviem pagrindiniais principais: įmonės turi laikytis ir gerbti visuotinai pripažintas žmogaus teises bei neprisidėti prie žmogaus teisių pažeidimų.

Todėl nustatome šią Grupės žmogaus teisių politiką:

 1. Nei vienam darbuotojui nekils grėsmė būti persekiojamam arba patirti fizinę, lytinę, rasinę, psichologinę, žodinę ar kitokią prievartą.
 2. Neįdarbinsime nė vieno žmogaus, kuris yra jaunesnis nei mūsų veikimo šalyse nustatytas minimalus darbuotojo amžius, ir jokiomis aplinkybėmis neįdarbinsime jaunesnių nei penkiolikos metų paauglių.
 3. Nei vienoje Grupės įmonėje neleisime ir netoleruosime prievartinio darbo.
 4. Pripažįstame ir skatiname darbuotojus išlaikyti profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą bei gerbiame darbuotojų įsipareigojimus, nesusijusius su jų darbu.
 5. Šalyse, kuriose yra pažeidžiamos žmogaus teisės, gali kilti konfliktų ir moralinių dilemų. Tokiose šalyse įsipareigojame užtikrinti, kad savo veikla neprisidėsime prie žmogaus teisių pažeidimų.

Apie politikos pažeidimus galima saugiai pranešti el. paštu [email protected].

AB Akola group ir jai pavaldžios įmonės (toliau tekste – Grupė) yra vienas didesnių pieno tiekėjų Lietuvoje ir didžiausi paukštienos gamintojai Lietuvoje bei Latvijoje. Dirbame remdamiesi teisingumo ir skaidrumo kriterijais, Europos Sąjungos bei  Lietuvos ir Latvijos teisės aktais, reguliuojančiais gyvūnų gerovę. Pripažindama, kad gyvūnai yra jaučiančios būtybės bei siekdama užtikrinti ūkinių gyvūnų gerovę, Grupė nustato šią gyvūnų gerovės politiką:

 1. Geras elgesys su gyvūnais ir tinkamos jų aplinkos sąlygos yra  mūsų pažangos atspindys.
 2. Šiandieniniai Grupės pieno ūkiai ir paukštynai – modernūs ir atitinkantys aukščiausius Europos standartus. Jie vadovaujasi tokiais veiklos principais: geriausia įmanoma aplinka ūkiniams gyvūnams,  subalansuota mityba ir kvalifikuota priežiūra, ligų prevencija.
 3. Ūkiniams Grupėje auginamiems gyvūnams  turi būti suteikta galimybė natūraliai vystytis ir elgtis pagal prigimtį.
 4. Gyvulininkystės ūkiuose ir paukštynuose laikomasi aukštų higienos ir sanitarijos standartų, o gyvūnų gerovės sąlygų gerinimas yra nuolatinis procesas.
 5. Rekonstruodami fermas didelį dėmesį skiriame teisės aktams, reguliuojantiems gyvūnų gerovę.
 6. Grupės žemės ūkio bendrovėse ir paukštynuose dirba reikalingos kvalifikacijos specialistai, tai leidžia sukurti geriausias įmanomas gyvūnų laikymo ūkiuose sąlygas.
 7. Grupė yra įsipareigojusi nuolat vertinti savo veiklą, kad užtikrintų aukščiausio lygio gyvūnų gerovę ir produkcijos efektyvumą.
 8. Ūkinius gyvūnus laikančių Grupės įmonių vadovai yra atsakingi už šios Grupės politikos iškomunikavimą ir įgyvendinimą bei už tai, kad jų pavaldume esantys darbuotojai būtų susipažinę ir vadovautųsi šia Grupės politika.

Apie politikos pažeidimus galima saugiai pranešti el. paštu [email protected].

AB Akola group ir jos valdomos įmonės (toliau tekste – Grupė) daro nemažą įtaką tose srityse, kuriose veikia, todėl joms rūpi veiklos poveikis aplinkai. Grupės Aplinkosaugos politikos (toliau – AP) paskirtis – apibrėžti svarbiausias nuostatas aplinkosaugos srityje, diegiant darniai vystomo verslo kultūrą bei praktiką Grupės įmonėse ir jos aplinkoje. Siekiame, kad šios politikos principai būtų taikomi visose Grupės įmonėse ir visuose klientams teikiamų produktų ir paslaugų gyvavimo ciklo etapuose.

Svarbiausi aplinkosaugos aspektai – energijos vartojimas, šiltnamio dujos ir atliekos. Grupės įmonės turi skirti dėmesį energijos tausojimui, atsinaujinančių šaltinių energijos naudojimui, pavojingų medžiagų naudojimo prevencijai, atliekų vadybai, darbo sąlygų ir produktų kokybės reikalavimams, duomenų ir informacijos apie organizacijos poveikį aplinkai stebėsenai.

Grupės įmonės turi vadovautis tokiais principais:

 1. Be išlygų įgyvendinti visus su aplinkosauga susijusius teisės aktus ir reglamentus valstybėse, kuriose vykdo veiklą.
 2. Įvertinti ir nuosekliai mažinti savo ūkinės veiklos įtaką aplinkai visame produktų ir paslaugų teikimo cikle. Visais įmanomais būdais mažinti energijos, žaliavų ir kitų išteklių sunaudojimą, paslaugų veikloje darant aplinkosaugos požiūriu pažangiausius prieinamus techninius sprendimus. Mažinti CO2 emisiją, optimizuojant į aplinką transporto parko išmetamų teršalų kiekį. Mažinti verslo kelionių automobiliais ir lėktuvais, keičiant jas moderniais aplinką tausojančiais bendravimo būdais – vaizdo, telekonferencijomis, internetu ir pan. Mažinti biuro popieriaus sunaudojimą 1 darbuotojui, lyginant su praėjusiais metais, išlaikyti ne didesnį vandens ir kuro sunaudojimą 1 darbuotojui, lyginant su praėjusiais metais bei ne didesnį elektros energijos suvartojimą nei praėjusiais metais.
 3. Naudoti ir skatinti vystyti aplinkai draugiškas technologijas, produktus ir paslaugas. Veikloje naudoti kokybiškas ir aplinkosaugos požiūriu mažiau kenksmingas medžiagas bei priemones, taikyti aplinkos taršos nedidinančius ir kitokios ypatingos žalos nedarančius procesus bei technologijas.
 4. Fiksuoti rodiklius, padedančius išmatuoti pasiekimų lygį ir pokytį, kuris kasmet pateikiamas viešose metinėse AB Akola group ataskaitose.
 5. Palaikyti prevencinį požiūrį į įtakos aplinkai valdymą kasdienėje veikloje ir visoje vertės kūrimo grandinėje.
 6. Optimizuoti atliekų kiekį bei atsakingai tvarkyti ir rūšiuoti susidariusias atliekas: biuro popieriaus, pakavimo kartono, plastmasės bei elektroninės įrangos atliekas tvarkyti kaip antrines žaliavas.
 7. Nedelsiant informuoti klientus, partnerius ir kitas šalis apie bet kokią neįprastą situaciją, kurios metu kyla rizika, jog gali būti padaryta didelė žala aplinkai bei imtis visų priemonių, kaip tą poveikį sumažinti/ jo išvengti, o jeigu to išvengti nepavyko – likviduoti padarinius.
 8. Nuolatos skaidriai, patikimai ir komunikuoti savo veiklą aplinkosaugos srityje.
 9. Užtikrinti, kad darbuotojai būtų susipažinę su šia politika bei įvairiomis priemonėmis skatinti atsakingą darbuotojų elgesį bei įsitraukimą į aplinkosaugos veiklą tiek darbo vietoje, tiek už jos ribų. Skatinti atliekų rūšiavimą įmonėse ir jų utilizavimą. Nuolatos informuoti darbuotojus apie rūšiavimo galimybes ir privalumus.

Apie politikos pažeidimus galima saugiai pranešti el. paštu [email protected].

AB Akola group ir jai pavaldžios įmonės (toliau tekste – Grupė) nori nuosekliai auginti akcijų vertę, todėl siekia užtikrinti ilgalaikę ir sėkmingą veiklą. Verslo etikos kodeksas skirtas visiems Grupės darbuotojams visose rinkose, šalyse ir srityse, kuriose veikia pavaldžiosios įmonės. Grupės įmonėms įvairiais klausimais kasdien tenka palaikyti ryšius su įvairiomis suinteresuotomis šalimis: klientais, darbuotojais, verslo partneriais, konkurentais, akcininkais, vyriausybėmis ir reguliavimo institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, taip pat su vietos bendruomenėmis.

Geri ir dalykiški santykiai svarbūs formuojant gerą Grupės reputaciją, todėl esame atviri visuomenei bei pilietiški.

Šiame Verslo etikos kodekse atskleidžiame, kaip mes kuriame verslo ryšius ir kokių elgesio standartų laikomės bendraudami, o taip pat augindami gyvūnus.

I. Santykiai su klientais ir vartotojais

Grupės tikslas – tapti Baltijos šalių žemės ūkio varomąja jėga ir pavyzdžiu maisto pramonės įmonėms.

Kartu su žemdirbiais kuriame klestintį ir konkurencingą Baltijos šalių žemės ūkį. Padedame žemdirbiams kurti efektyvų ir augantį žemės ūkio verslą.

Mums rūpi visuomenės sveikata, todėl maisto gamyboje ne tik laikomės aukštų gamybos standartų, ne tik nuolat geriname produkcijos kokybę(pirmieji Baltijos šalių regione pradėjome gaminti vištieną be antibiotikų), bet ir nuosekliai šviečiame vištienos vartotojus.

Savo paslaugas ir produktus siūlome garbingai, nesinaudojame nesąžiningais ar apgaulingais būdais.

Apsaugome mūsų klientų asmens duomenis ir užtikriname jų privatumą. Imamės priemonių užkirsti kelią neteisėtai prieigai prie asmens duomenų, atskleidžiame juos tik įstatymų numatytais atvejais.

II. Santykiai su darbuotojais

Grupės tikslas – tapti geidžiamiausiu agroverslo srities darbdaviu Baltijos šalyse. Esame tikri, kad darbuotojai yra didžiausia Grupės vertė, kuriančioji jėga, kuri varo mus į priekį.

Siekiame būti patrauklus darbdavys dabartiniams ir būsimiems darbuotojams, gebantis pritraukti, padedantis tobulėti bei išlaikantis kvalifikuotus ir motyvuotus žmones profesionalioje darbo aplinkoje. Su visais darbuotojais elgiamės pagarbiai ir teisingai.

Darbuotojus atsirenkame pagal jų kompetenciją, profesionalumą ir vertybes.

Siekiame sukurti tokią darbo aplinką, kurioje asmenys būtų gerbiami nepaisant individualių skirtumų, gabumų ar asmeninių savybių, o darbuotojų darbas būtų vertinamas pagal rezultatus ir vertybinę elgseną.

Netoleruojame diskriminacijos, žeminimo, priekabiavimo, smurto, įžeidinėjimų darbuotojų ar kitų asmenų, su kuriais susiduriame savo veikloje, atžvilgiu dėl jų amžiaus, rasės, lyties, religijos, negalios, tautybės, lytinės orientacijos, santuokinės ar šeiminės padėties ar politinių pažiūrų.

Deramai atlyginame už darbą ir pasiektus rezultatus, atsižvelgdami į darbuotojų pareigas ir situaciją darbo rinkoje.

Su darbuotojais išsiskiriame garbingai.

Siekiame kurti saugią bei sveiką darbo aplinką, užtikrinant darbo procesų saugą, užkertant kelią galimai žalai ir reaguojant į sveikatai kenksmingas sąlygas, remiant sveikatą ir gerovę skatinančias priemones.

Kiekvienos Grupės įmonės darbo aplinkoje galioja jai taikomos saugos taisyklės, kurias nustato įstatymai ir vidiniai įmonės teisės aktai. Kiekvienas darbuotojas turi žinoti jo darbo aplinkai ir jam taikomas saugos taisykles bei jų laikytis.

Nepritariame vaikų ar prievartinio darbo naudojimui.

Grupė pripažįsta darbuotojų savanoriško jungimosi į profesines sąjungas ar kitus juos atstovaujančius organus teisę bei teisę derėtis su darbdaviu.

Gerbiame darbuotojų privatumą. Darbuotojų asmeninius duomenis renkame, saugome ir naudojame laikydamiesi teisės aktų.

Laikomės principo, kad Grupės darbuotojų asmeninė veikla neturi prieštarauti Grupės siekiui užtikrinti veiklos teisėtumą ir tęstinumą. Mūsų darbuotojai turi vengti bet kokių kontaktų ir veiklos, kurie yra priešingi Grupės teisėtiems interesams ar kelia abejonių dėl darbuotojų lojalumo.

Laikomės reikalavimo, kad Grupės darbuotojas turi pranešti savo vadovui, jeigu jis ketina įsidarbinti, verstis kita profesine veikla, tapti valdymo organų nariu ar dalyvauti kitoje aktyvioje ne Grupės įmonių veikloje, pasitikslinti, ar tokia veikla nesukels interesų konflikto.

Gerbiame savo darbuotojų politines pažiūras ir neribojame jų asmeninės politinės ar visuomeninės veiklos. Tačiau mūsų darbuotojai negali naudotis bet kurios iš Grupės įmonių reputacija ar ištekliais, įskaitant darbo laiką, savo politinės bei visuomeninės veiklos ar politinių interesų tikslais.

Grupės įmonėse kaupiama ir saugoma konfidenciali informacija apie jų veiklą, apie darbuotojus, klientus ir verslo partnerius. Kiekvieno darbuotojo pareiga yra saugoti tokią konfidencialią informaciją nuo atskleidimo. Skatiname darbuotojus keistis žiniomis ir patirtimi neperžengiant konfidencialumo ribų. Darbuotojai gali dalytis nevieša informacija tik su tais bendradarbiais, kuriems būtina žinoti tą informaciją darbo tikslais. Tretiesiems asmenims ši informacija gali būti atskleista tik tuo atveju, jei tai būtina vykdant veiklą arba privaloma pagal galiojančius teisės aktus užtikrinant, kad informacijos gavėjai užtikrins konfidencialumą.

Verslo dovanos ar svetingumo paslaugos gali būti priimamos ar siūlomos tik tuo atveju, jei tai daroma vadovaujantis teisės aktais ir verslo praktika. Darbuotojai gali priimti ir teikti simbolines mažos vertės verslo dovanas, kurios atitinka svetingumo ir verslo ryšių palaikymą. Svetingumo ir verslo ryšių palaikymo dovanomis negali būti laikomas pinigų, paskolų, paramos, kelionių, darbo pasiūlymų, kompensacijų ar bet kokio kito vertingo atlygio teikimas ar gavimas.

Tais atvejais, kai darbuotojams leidžiama pasinaudoti Grupės turtu asmeniniais tikslais, darbuotojai turi užtikrinti, kad jų veikla neprieštarautų teisei, viešajai tvarkai ir gerai moralei, nepažeistų Grupės verslo interesų ir neeikvotų Grupės išteklių.

Grupės darbuotojai saugo savo įmonės turtą ir intelektinės nuosavybės teises. Intelektinė nuosavybė apima viską, ką darbuotojai sukuria įmonėje darbo laiku įmonės lėšomis arba vykdydami savo pareiginius nuostatus. Grupei ir jos įmonėms priklauso teisės į viską, ką darbuotojai sukuria dirbdami įmonėje.

III. Santykiai su akcininkais

AB Akola group akcijomis yra prekiaujama Nasdaq Vilnius biržoje, todėl mes privalome laikytis visų taisyklių, kurios yra taikomos akcijų kainą galinčiai lemti konfidencialiai informacijai.

Grupės tikslas – ilgalaikis vertės akcininkams didinimas.

Skaidriai ir nuolatos teikiame akcininkams informaciją apie Grupės ir bendrovių finansinę būklę, informuojame apie svarbiausius pokyčius mūsų veikloje, kurie gali daryti įtaką jų turimai akcijų vertei.

Apie visus svarbiausius pokyčius, kurie daro įtaką bendrovės vertinimui, mūsų akcininkus ir rinkos subjektus informuojame vienu metu ir skaidriai.

Užtikriname, kad rinkai teikiama informacija yra tiksli ir perduodama vadovaujantis atitinkamais teisės aktais, akcijų biržos taisyklėmis bei Bendrovių valdymo kodeksu.

Skelbiame išsamias, aiškias ir tikslias finansines Grupės ataskaitas, pateikiame svarbiausių pokyčių paaiškinimus.

Grupės finansinius pasiekimus ir kitus esminius įvykius komentuoja tik AB Akola group vadovai.

Nesinaudojame vidine organizacijos informacija akcijų prekyboje. Viešai neatskleista informacija disponuojantys asmenys, laikydamiesi įstatymų, neprekiauja vertybiniais popieriais naudodamiesi šia informacija, nepatarinėja kitiems asmenims užsiimti prekyba naudojantis viešai neatskleista informacija, įsipareigoja užtikrinti tokios informacijos konfidencialumą.

Palaikydami finansinius ar nefinansinius ryšius pranešame tik tikrovę atitinkančius duomenis ir pateikiame mūsų žiniomis pagrįstą informaciją.

IV. Santykiai su tiekėjais, verslo partneriais ir konkurentais

Veiklą vykdome sąžiningai, laikydamiesi visų teisės aktų bei aukštų verslo etikos standartų.

Siekiame ilgalaikių partnerysčių ir sveiko bendradarbiavimo, stengiamės būti patikimi partneriai. Siekiame kurti konstruktyvius ir abipusiai naudingus ryšius.

Verslo sprendimai ir veiksmai turi būti grindžiami didžiausios naudos Grupei, klientams ir akcininkams principu. Jie negali būti priimami asmeniniais tikslais ar interesais.Iš verslo partnerių tikimės, kad jie sąžiningai konkuruos savo veiklos srityje.

Tiekėjus ir subrangovus renkamės ir vertiname pagal iš anksto nustatytus kriterijus, tokius kaip kokybė, kaina, prieinamumas, sugebėjimas įgyvendinti, patikimumas, aptarnavimas ir korporatyvinė atsakomybė, įskaitant socialinius ir aplinkosaugos aspektus.

Tikimės, kad mūsų tiekėjai ir rangovai laikysis tarptautinių žmogaus teisių, darbo sąlygų, aplinkosaugos ir kovos su korupcija standartų.

Neduodame ir nepriimame kyšių ar kitokio pobūdžio neteisėtų mokėjimų siekiant įgyti ar išsaugoti verslą.

Nediskutuojame ir nesitariame su konkurentais dėl kainų nustatymo, rinkos dalių arba kitos neteisėtos veiklos.

Saugome verslo partnerių mums patikėtą konfidencialią informaciją ir naudojame ją tik tiek, kiek yra sutarta su verslo partneriu arba nustatyta įstatymuose.

V. Santykiai su valstybės institucijomis ir valdžios atstovais

Kiekvienoje šalyje veikiame pagal tos šalies įstatymus, atvirai bei skaidriai bendraujame su valdžios institucijomis.

Laiku ir tinkamai teikiame informaciją visoms valdžios institucijoms, atsižvelgdami į teisės aktus.

Stengiamės palaikyti gerus ryšius su šalių, kuriose veikiame, priežiūros institucijomis. Sudarome tinkamas sąlygas valdžios atstovams tikrinti Grupės įmonių veiklą ir bendradarbiaujame patikrinimų metu. Jei nustatoma veiklos neatitikimų, nedelsdami juos ištaisome ir imamės priemonių, kad minėti neatitikimai nepasikartotų ateityje.

VI. Santykiai su visuomene

Stengiamės puoselėti gerą kaimynystę, būti patikimi partneriai ir aktyvūs visuomeninio gyvenimo dalyviai.

Vykdome savo kasdienę veiklą laikydamiesi aplinkos apsaugos įstatymų, reglamentų ir leidimų.

Pripažįstame savo atsakomybę už žmonių sveikatos, aplinkos ir gamtinių išteklių saugojimą. Grupė skatina sveiką gyvenseną, racionalų išteklių valdymą ir naudojimą, skiria dėmesį atliekų rūšiavimui. Vykdydami savo veiklą siekiame mažinti atliekų ir išmetamųjų CO2 dujų kiekį.

Nedalyvaujame politikoje. Nekomentuojame politikos įvykių ir nedarome jokių politinių pareiškimų. Tačiau Grupė dalyvauja dialoge, kai priimami reglamentuojantys teisės aktai, kurie turi įtakos mūsų verslui.

Vykdydami verslo plėtrą bendradarbiaujame su visuomene, siekiame palaikyti dialogą bei atsižvelgti į pastabas.

Grupės įmonės neteikia tiesioginės arba netiesioginės politinės paramos ar finansavimo politinėms partijoms.

Laikomės ilgalaikės rėmimo politikos, remiame tuos projektus, kurie atitinka mūsų etikos standartus, vertybes, prioritetus.

Mūsų darbuotojai turėtų vengti viešumoje kalbėti apie Grupės ar jos įmonių veiklą, jei ji nėra susijusi su jų tiesioginėmis kompetencijomis. Svarbu vengti pasisakymų Grupės įmonių vardu, jei jais reiškiama asmeninė nuomonė. Šis principas taikomas ir kalbant apie pasisakymus socialinėje erdvėje, internete.

VII. Gyvūnų gerovės užtikrinimas

Grupė yra vienas didesnių pieno tiekėjų Lietuvoje ir didžiausias paukštienos gamintojas Latvijoje. Geras elgesys su gyvūnais ir tinkamos jų aplinkos sąlygos yra mūsų kultūros ir pažangos atspindys.

Grupės pieno ūkiai ir paukštynai vadovaujasi tokiais veiklos principais: geriausia įmanoma aplinka ūkiuose esantiems gyvūnams, užtikrinta higiena, subalansuota mityba ir kvalifikuota priežiūra, ligų prevencija.

Grupės pieno ūkiuose ir paukštynuose gyvūnų gerovės sąlygų gerinimas yra nuolatinis procesas.

Atitiktis ir informavimas apie galimus pažeidimus

AB Akola group valdyba yra atsakinga už šį kodeksą ir atlieka jo turinio ir atitikties patikras.

Kiekvienos įmonės vadovo pareiga – kasdieninis šio kodekso įtvirtinimas ir jo laikymosi priežiūra.

Kiekvienas darbuotojas privalo dirbti vadovaudamasis šiuo kodeksu ir skatinamas informuoti apie galimus jo pažeidimus ir yra skatinamas pateikti gerosios praktikos pavyzdžių.

Veiksmus, neatitinkančius kodekso nuostatų, būtina nedelsiant taisyti ir imtis drausminamųjų priemonių.

Darbuotojai raginami pranešti apie kodekso pažeidimus e. paštu [email protected] arba kreiptis į tiesioginį savo vadovą.

Nepriklausomai nuo tokių pranešimų pateikimo būdo, visi geranoriškai pateikti pranešimai apie galimus kodekso pažeidimus bus greitai, sąžiningai ir nuodugniai ištirti.

AB Akola group ūkinės veiklos nevykdo, tačiau jos valdomos įmonės veikia įvairiose srityse: perka ir parduoda žemės ūkio žaliavas, tiekia prekes ir paslaugas žemdirbiams, augina žemės ūkio produkciją, laiko galvijus bei paukščius, gamina maisto produktus. Savo veikloje jos susiduria su įvairiais prekių tiekėjais ir paslaugų teikėjais, subrangovais, konsultantais, agentais, brokeriais, bendradarbiauja su keliais tūkstančiais ūkininkų, auginančių žemės ūkio produkciją.

Šio Partnerių etikos kodekso tikslas – pateikti gaires AB Akola group ir jai pavaldžioms įmonėms (toliau tekste – Grupei), kokių partnerysčių jos turi siekti. Atskiros Grupės įmonės gali nustatyti ir griežtesnes partnerių atrankos taisykles.

Stengiamės būti patikimi ir ilgalaikiai partneriai, siekiame sveiko bendradarbiavimo, todėl kai kyla kodekse nenumatytų atvejų, Grupė tikisi iš Partnerių sąžiningo, etiško ir profesionalaus elgesio.

Partnerių etikos kodeksas apima šiuos principus:

 1. Darbo standartai
  • Grupė tikisi, kad jos partneriai nenaudoja vaikų darbo ar priverstinio darbo, gerbia darbuotojus ir nediskriminuoja jų pagal jų lytį, rasę, tautybę, kalbą, kilmę, socialinę padėtį, tikėjimą, įsitikinimus ar pažiūras, amžių, lytinę orientaciją, negalią, etninę priklausomybę ar religiją bei teisingai atsilygina už darbą.
 2. Sauga ir sveikatos apsauga
  • Grupė mano, kad jos Partneriai privalo sukurti sveiką ir saugią darbo aplinką visiems darbuotojams.
 3. Kova su korupcija
  • Grupės darbuotojams draudžiama priimti ar klientams dovanoti dovanas, siūlyti užmokestį ar paslaugas, kurie galėtų atrodytų kaip kyšis bei paveikti kitos įmonės sprendimą. Grupė tikisi iš Partnerių to paties požiūrio.
 4. Veiklos skaidrumas:
  • Iš Partnerių tikimės, kad jie sąžiningai konkuruos savo veiklos srityje. Nedarome neskaidrių susitarimų dėl kainų, rinkos dalių ir pan.
 5. Žmogaus teisės:
  • Grupė yra įsipareigojusi saugoti žmogaus teises ir tikisi, kad ir jos partneriai jas gins.
 6. Kokybės reikalavimai:
  • Visi partnerių gaminiai turi atitikti dokumentuose bei produktų etiketėse nurodytus parametrus, įskaitant prekių kilmę, sudėtį bei komplektaciją. Partnerių teikiamos paslaugos turi atitikti sutartas sutartyse bei kituose susitarimuose.
 7. Aplinkos apsauga:
  • Partneriai turi tausoti aplinką ir laikytis visų šalyse, kuriose vykdoma gamyba, pristatomi gaminiai ar teikiamos paslaugos, galiojančių įstatymų ir reglamentų.
 8. Konfidenciali ir išskirtinė informacija:
  • Partneriai turi įsipareigoti užtikrinti Grupės suteiktos informacijos konfidencialumą.
 9. Asmens duomenų apsauga:
  • Grupė gerbia asmens privatumą, renka duomenis apie asmenis tik su jų žinia, todėl tikisi, kad Partneriai atsakingai saugos ir naudos jos darbuotojų asmens duomenis.

Patvirtinimas ir laikymasis: Grupės įmonės turi pasitvirtinti savo Tiekėjų ar Partnerių Etikos kodeksą ir laikyti jį neatsiejamu kiekvienos sutarties priedu. Atsirinkdamos Partnerius pagal įvairius parametrus, įmonės privalo teikti prioritetą tiems Partneriams, kurie pripažįsta ir laikosi įmonės Partnerių etikos kodekso.

Apie kodekso pažeidimus galima saugiai pranešti el. paštu [email protected].

AB Akola group ir jai pavaldžios įmonės (toliau tekste – Grupė) gerbia asmens privatumą. Grupės Asmens duomenų apsaugos politikos tikslas yra nubrėžti gaires bei įpareigoti Grupės įmonių vadovus užtikrinti tinkamą Bendrojo ES duomenų apsaugos reglamento (BDAR) nuostatų, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (ADTAĮ), Lietuvos Respublikos Darbo kodekso ir kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų laikymąsi bei pagarbą asmens privatumui.

Grupė siekia saugiai ir tinkamai tvarkyti darbuotojų ir klientų asmens duomenis, užtikrinti jų konfidencialumą pagal teisės aktų reikalavimus, todėl imasi visų reikiamų techninių ir organizacinių priemonių apsaugoti Grupės darbuotojų, partnerių ir klientų asmens duomenis:

 1. Grupė renka ir kaupia privačių asmenų duomenis tik teisėtai, tik būtinąja apimtimi ir ne ilgiau nei tai yra būtina, t.y. informacija, kuri nėra naudojama konkrečiam iš anksto nustatytam tikslui pasiekti, negali būti renkama ir kaupiama, o asmens duomenys saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai.
 2. Asmens duomenys yra tvarkomi tiksliai ir sąžiningai, jie negali būti pasenę ir netikslūs, juos tvarkant privaloma laikytis konfidencialumo ir laikyti paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas.
 3. Grupė klientų asmens duomenis tvarko tik tam, kad galėtų juos geriau pakonsultuoti, pasiūlyti geriausius sprendimus bei vykdyti sudarytas sutartis.
 4. Grupės įmonės turi pasitvirtinti vidaus tvarkas ar taisykles, kuriose būtų apibrėžta, kokiais tikslais, kokia apimtimi bei kas renka, kaupia ir saugo darbuotojų ir klientų asmens duomenis. Įmonių darbuotojai privalo būti informuoti apie minėtas tvarkas ar taisykles bei turėti galimybes nuolat su jomis susipažinti.
 5. Priklausomai nuo kiekvienos įmonės veiklos pobūdžio bei kaupiamų ir saugomų klientų asmens duomenų apimties yra rekomenduotina pasitvirtinti klientų asmens duomenų apsaugos tvarkymo principus bei skelbti juos viešai įmonės interneto svetainėje, kad klientai galėtų su jais susipažinti. Interneto svetainių neturinčios įmonės turi galimybę skelbti savo asmens duomenų tvarkymo principus interneto svetainėje www.akolagroup.lt.
 6. Grupės klientai turi turėti galimybę išreikšti savo sutikimą ar nesutikimą dėl jų asmens duomenų naudojimo ir kaupimo bei pateikti prašymą dėl savo asmens duomenų ištrynimo ar perkėlimo, išskyrus atvejus, kai tai trukdytų sutartinių įsipareigojimų vykdymui. Taip pat klientai turi turėti galimybę parašu ar elektroninėmis priemonėmis išreikšti savo sutikimą ar nesutikimą dėl jų asmens duomenų naudojimo rinkodaros tikslais.
 7. Grupės įmonėse turi būti paskirti asmenys, kurie būtų atsakingi už tinkamą BDAR nuostatų taikymą jose bei informuotų darbuotojus, į ką jie gali kreiptis klausimais, susijusiais su BDAR. Įmonės gali pasitelkti išorinius konsultantus BDAR reglamentą atitinkančių tvarkų sudarymui ir įgyvendinimui.
 8. Grupės tvarkomi asmens duomenys tretiesiems asmenims (duomenų gavėjams) teikiami tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka, esant duomenų subjekto sutikimui arba esant kitokiam teisėtam duomenų teikimo pagrindui.
 9. Kadangi didžioji dalis privačių asmens duomenų yra kaupiami ir saugomi elektroniniu būdu, Grupės įmonių vadovai privalo užtikrinti, jog įmonių serveriuose, kompiuteriuose ar kitose laikmenose kaupiami ir saugomi privačių asmenų asmens duomenys būtų apsaugoti nuo virusų bei kitų bandymų neleistinais būdais perimti ar nutekinti asmens duomenis.

Ši Politika taikoma ir privaloma visiems Grupės darbuotojams bei pasitelktiems duomenų tvarkytojams.

Grupės asmens duomenų tvarkymo taisyklės.

Apie politikos pažeidimus galima saugiai pranešti el. paštu [email protected].

Ką mes remiame

Skirdami paramą pirmenybę teikiame šioms sritims:

Vietos bendruomenėms

Remiame vietos bendruomenes, siekdami skatinti augimą, tvarumą ir gerovę, taip darydami teigiamą poveikį vietovėse, kuriose veikiame.

Edukaciniams ir pilietiškumą skatinantiems projektams

Remiame švietimo ir pilietinio ugdymo projektus, kurie įgalina žmones ir skatina visuomenės dvasią.

Visuomenės sveikatinimo ir aplinkosaugos projektams

Norime gyventi sveikoje visuomenėje ir švarioje aplinkoje, todėl remiame aplinkosaugos ir sveikos gyvensenos iniciatyvas, taip pat vaikų gydymo įstaigas.

Ugdymo bei mokslo įstaigoms

Bendradarbiaujame su mokymo ir švietimo įstaigomis, kad, skatinant žinių ir įgūdžių tobulinimą, būtų ugdoma nauja lyderių karta.

Jaunimo įtraukties projektams

Esame įsipareigoję remti projektus, kurie suteikia galimybes augti ir tobulėti vaikams ir jaunimui.

Silpnesniems visuomenės nariams

Remiame neįgaliųjų bei ligonių organizacijas, vaikų šeimynas bei dienos centrus.

Ukrainos gynėjams ir karo aukoms

Nuo karo 2022 metais pradžios remiame Ukrainos kovotojus bei civilius piniginėmis lėšomis, daiktais, maisto produktais.

Neremiame fizinių asmenų ir su rizika susijusių sporto veiklų.
Prašymus prašome siųsti adresu