Rizikos
valdymas

Grupės įmonės vykdo veiklą dinamiškose žemės ūkio ir maisto gamybos rinkose.

Atsakingas rizikos valdymas – neatsiejama mūsų verslų dalis.

Rinkos rizika

Rinkos rizika suprantama kaip rizika gauti mažesnį pelną nei planuota, jei rinkos konjunktūra būtų nepalanki. Rinkos rizika Grupės įmonių veikloje galėtų kilti dėl tam tikrų prekių kainų rinkoje svyravimų, naujų konkurentų rinkoje atsiradimo ar konkurentų susijungimo/grupės suformavimo, žemės ūkio kultūrų derliaus kokybės/kiekio konkrečiu laikotarpiu pokyčių, naujų prekių ir gamybos technologijų atsiradimo, lemiantį konkrečių prekių rinkos kainos kritimą ir kt.Siekdami valdyti galimą rinkos rizikos sukeliamą poveikį, Grupės įmonių darbuotojai:

  • nuolat stebi specializuotų produktų rinką;
  • valdo prekybos pozicijas remdamiesi leistinais atvirų prekybos pozicijų limitais bei kriterijais jų likvidavimui;
  • naudoja išvestines finansines priemones;
  • kt.

2023–2024 finansinių metų pirmąjį pusmetį  Grupės įmonės nesusidūrė su dideliu prekių kainų kintamumu. Stebimas didesnis naujų vakarietiškų traktorių rinkos susitraukimas 15–20% bei 5–10% mažesnis derlius…

Prekybos ir kreditavimo rizika

Prekybos ir kreditavimo rizika suprantama kaip rizika gauti mažesnį pelną nei planuota, jei dėl nuo Grupės įmonių darbuotojų priklausančių arba nepriklausančių priežasčių susiduriama su netinkamu sutarčių sąlygų vykdymu.

Prekybos rizika Grupės įmonių veikloje galėtų kilti dėl įsigytų prekių nepristatymo, pirkėjo atsisakymo priimti parduotas prekes, prekių kiekio, asortimento, komplektiškumo, kokybės ar kitokį neatitikimą sutarties sąlygoms, Grupės įmonių ar samdomų paslaugų teikėjų procedūrų trūkumų, tinkamo proceso neužtikrinimo, teisės normas pažeidžiančio ir nusikalstamo sandorio šalių veikimą.

Kreditavimo rizika Grupės įmonių veikloje galėtų kilti dėl prekių pardavimo su mokėjimo atidėjimu, piniginės paskolos suteikimo, piniginio avanso už būsimą prekių ar paslaugų pristatymą suteikimo, pradelsto atsiskaitymo termino pratęsimą ir panašių priežasčių.

Siekiant valdyti…

Politinė rizika

Žemės ūkis yra stipriai reguliuojama ir prižiūrima ūkio šaka Europos Sąjungoje. Nors šiuo reguliavimu ir priežiūra yra labiau siekiama užtikrinti pakankamas pajamas žemės ūkio veikla užsiimantiems subjektams, tačiau politiniai pokyčiai gali turėti įtakos situacijai rinkoje, kurioje veikia Grupė. Politinė rizika galėtų kilti dėl subsidijų žemės ūkiui mažinimo, paramos įsisavinimo reikalavimų griežtinimo (neigiamai atsilieptų ne tik Grupės valdomų žemės ūkio bendrovių, bet ir joms prekes tiekiančių bendrovių veiklai), taip pat tokių politinių sprendimų kaip embargai, kvotos, importo ar eksporto draudimai, priėmimo.

Siekdami sumažinti tokios rizikos pasekmes, Grupės įmonių darbuotojai seka tiek Lietuvos, tiek visų kitų šalių, su kuriomis prekiaujama, ekonominę situaciją ir vertina galimus pokyčius, kurie būtų sukelti priėmus tam tikrus politinius sprendimus.

Personalo rizika

Grupės gebėjimą išlaikyti konkurencinę padėtį ir įgyvendinti augimo strategiją lemia vadovybės patirtis ir žinios. Darbuotojų netekimas ir/ar negebėjimas pasamdyti naujų darbuotojų, turinčių atitinkamų žinių, gali turėti neigiamos įtakos Grupės veiklos perspektyvoms ir finansinei padėčiai. Personalo rizika Grupės įmonių veikloje taip pat galėtų kilti dėl personalo narių disponuojamos konfidencialios informacijos, personalo priimamų sprendimų ir atsakomybės pagal suteiktas teises bei pareigas, netinkamai formuluojamos darbuotojų motyvacijos sistemos ar kt.

Siekiant valdyti Personalo riziką:

  • su tam tikrais Grupės vadovais yra sudarytos nekonkuravimo sutartys;
  • taikomi konfidencialios informacijos saugojimo reikalavimai bei atsakomybės darbuotojams;
  • plėtojama motyvacinė sistema ir kt.

2023–2024 finansinių metų pirmąjį pusmetį ši rizika Bendrovei ir Grupei nebuvo kilusi.

Personalo rizikos tikėtinumas būsimaisiais laikotarpiais vertinamas kaip žemas.

Finansavimo ir likvidumo rizika

Finansavimo ir likvidumo rizikos pasireiškimo pavyzdžiais galėtų būti finansavimo pasiūlos rizika, likvidumo trūkumas, trumpalaikių investicijų rizika, užsienio valiutos kurso svyravimo rizika, palūkanų normos pasikeitimo rizika, kt.

Informacija apie finansinės rizikos valdymo tikslus, naudojamas apsidraudimo priemones, kurioms taikoma apsidraudimo sandorių apskaita, taip pat Grupės kainų rizikos, kredito rizikos, likvidumo rizikos ir pinigų srautų rizikos mastą, kai Grupė naudoja finansines priemones, o tai yra svarbu vertinant Grupės turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas, yra atskleista Grupės 2022–2023 metų finansinėse metinėse ataskaitose, 31 pastaboje.

2023–2024 finansinių metų pirmąjį pusmetį ši rizika Bendrovei ir Grupei nebuvo iškilusi.

Grupės vertinimu finansinės ir likvidumo rizikos tikėtinumas būsimaisiais laikotarpiais yra žemas/vidutinis dėl Grupės…

Kita svarbi informacija

Kodėl verta investuoti

Finansinė informacija

Akcijos