Finansinė informacija

Grupės finansiniai metai prasideda liepos 1 dieną ir baigiasi kitų metų birželio 30 d.

Finansinių rodiklių paaiškinimas:

EBITDA Veiklos pelnas, neatskaičiavus ilgalaikio turto nusidėvėjimo, amortizacijos ir vertės sumažėjimo sąnaudų.
Veiklos pelnas Pelnas, neatskaičiavus investicinės ir finansinės veiklos grynąja verte ir pelno mokesčio.
Pelnas prieš mokesčius (EBT) Pelnas, neatskaičiavus pelno mokesčio.
Laikotarpio pelno marža Laikotarpio pelno ir pajamų santykis.
Grynoji finansinė skola Iš ilgalaikių, trumpalaikių įsipareigojimų finansinėms institucijoms ir lizingo įsipareigojimų atimta pinigų ir pinigų ekvivalentų suma.
Įmonės veikloje naudojamas kapitalas Nuosavo kapitalo ir ilgalaikių bei trumpalaikių įsipareigojimų finansų institucijoms suma.
Einamasis mokumas Trumpalaikio turto ir trumpalaikių įsipareigojimų santykis.
Skolos/ Nuosavybės santykis Ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis.
Nuosavybės grąža (ROE), % Laikotarpio (grynojo) pelno ir laikotarpio nuosavo kapitalo santykis.
Įmonės veikloje naudojamo kapitalo grąža (ROCE), % Laikotarpio veiklos pelno (EBIT) ir laikotarpio naudojamo kapitalo įmonės veikloje santykis. Vardiklio reikšmė apskaičiuojama kaip nuosavo kapitalo, ilgalaikių bei trumpalaikių paskolų, o taip pat su nuomos teise valdomu turtu nesusijusių lizingo įsipareigojimų suma.
Turto grąža (ROA), % Laikotarpio (grynojo) pelno ir laikotarpio viso turto santykis.
Pelno ir kainos santykis (P/E) Paskutinės Bendrovės akcijos kainos Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje laikotarpio pabaigoje ir paskutinių 12 mėnesių pelno vienai akcijai santykis.
Greitai parduodamos atsargos (RMI) Atsargos, kurios neapribotomis nuosavybės teisėmis priklauso Grupės įmonėms ir kurios yra nesudėtingai konvertuojamos į pinigus mažiau nei per 90 kalendorinių dienų, remiantis šiais atsargoms taikomais kriterijais: (a) atsargos yra sutarčių, kuriomis prekiaujama ateities sandorių rinkose, objektas ir (arba) kainos rizika yra padengta kitais išankstinio pardavimo ir (arba) apsidraudimo sandoriais; b) atsargos yra likvidžios ir plačiai prieinamos įvairiose rinkose dėl vienodų produktinių savybių bei tarptautinės kainodaros; c) atsargos nėra laikomos perdirbimui ir (arba) konvertavimui į didesnės pridėtinės vertės produktą; ir d) tokių atsargų konvertavimas neturėtų esminės neigiamos įtakos Grupės veiklai.
RMI koreguota grynoji finansinė skola Grynoji finansinė skola, atėmus 90 proc. atitinkamo laikotarpio greitai parduodamų atsargų.

Platesnė informacija investuotojams

Kodėl verta investuoti

Akcijos

Rizikos valdymas