AB Akola group  šeši mėnesiai: grūdų prekyba traukėsi, maisto gamyba augo pelningai

Naujienos
Investuotojams

2024.02.21

AB Akola group ir jos valdomų įmonių (Grupės) 2023–2024 finansinių metų šešių mėnesių konsoliduotos pajamos viršijo 758 mln. Eur ir buvo 33 % mažesnės, lyginant su atitinkamu ankstesniųjų metų laikotarpiu.

Grupė pardavė  1 468 tūkst. tonų įvairios produkcijos, arba 27 % mažiau nei pernai tuo pat metu.

Konsoliduotas šešių mėnesių pelnas prieš palūkanas, mokesčius ir nusidėvėjimą (EBITDA) viršijo 37 mln. Eur ir buvo 49 % mažesnis nei ankstesniais metais. Grynasis pelnas sumažėjo 71 % iki 13 mln. Eur.

2022–20236 mėn. 2023–20246 mėn. Palyg.2023–2024

su 2022–2023, %

Viso suprekiauta, tonomis 2 005 684 1 468 012 -27
Pajamos, tūkst. Eur 1 133 926 758 466 -33
Bendrasis pelnas, tūkst. Eur 107 349 76 703 -28
EBITDA, tūkst. Eur 73 661 37 462 -49
Veiklos pelnas, tūkst. Eur 59 666 23 772 -60
Grynasis pelnas, tūkst. Eur 44 701 13 026 -71

AB Akola group antrojo 2023–2024 finansinių metų ketvirčio konsoliduotos pajamos siekė 338 mln. Eur ir buvo 38 proc. mažesnės, lyginant su ankstesniais metais (544 mln. Eur). Bendrasis antrojo ketvirčio pelnas mažėjo nuo 51 mln. Eur iki 28 mln. Eur, o veiklos pelnas – nuo 21  mln. Eur iki 2 mln. Eur. Grynasis nuostolis siekė 2 mln. Eur, palyginus su 17 mln. Eur grynuoju pelnu, gautu per atitinkamą praėjusių metų laikotarpį.

„Po gana sėkmingo pirmojo ketvirčio pardavimai sulėtėjo, ir pirmiausia – grūdų pardavimai. Grupės pajamų ir pelno susitraukimą iš esmės nulėmė žemesnės rinkos kainos ir 46 proc. sumažėję grūdų prekybos kiekiai. Visas žemdirbius aptarnaujantis verslas pajuto žemų grūdų ir pieno kainų įtaką: prastesni buvo ir augalų priežiūros priemonių bei mikroelementų prekybos rezultatai, nes ūkininkai elgėsi taupiai ir mažiau investavo į būsimą derlių. Dėl prasto derliaus Latvijoje ir Estijoje ūkininkų finansinė padėtis buvo dar labiau įtempta nei Lietuvoje, ir tai atsispindėjo tose šalyse dirbančių mūsų įmonių veiklos rezultatuose. Iš augusių veiklų paminėtina prekyba sertifikuotomis sėklomis, žaliavomis ir priedais pašarams. Taip pat stabiliai ir pelningai auga maisto gamybos verslai,“ – sakė AB Akola group Finansų direktorius Mažvydas Šileika.

2023–2024 finansiniais metais du verslo segmentus sujungus į naują segmentą „Partnerystė su ūkininkais“, jo pajamos viršijo 574 mln. Eur ir sudarė 76 % visų Grupės pirmojo pusmečio pajamų. Segmento bendrasis pelnas buvo 47,8 mln. Eur, o veiklos pelnas 16,5 mln. Eur.

„Šiemet grūdų derlių realizuoti sunkiau, nei įprastai. Nors nuosavi elevatoriai dirbo maksimaliomis apkrovomis ir juose priėmėme 16 proc. daugiau grūdų, nei pernai, bendras supirktų ir parduotų grūdų kiekis buvo mažesnis dėl prastesnio derliaus Latvijoje, perpildytos rinkos ir su tuo susijusių mūsų pačių priimtų taktinių sprendimų. Paskutinius ataskaitinio laikotarpio mėnesius rinka buvo krentanti. Greta to, kad bendra paklausa pasaulinėje grūdų rinkoje nebuvo didelė, grūdų prekybą toliau jaukė karas Ukrainoje: tiek agresyvus Rusijos grūdų eksportas, tiek augalinių žaliavų eksporto iš Ukrainos suvaržymas Lenkijos pusėje.  Gruodžio pabaigoje buvome pardavę maždaug pusę supirktų grūdų, 655 tūkst. tonų, dar beveik 590 tūkst. tonų buvo atsargose.  Žaliavų ir priedų pašarams pardavėme beveik 283 tūkst. tonų arba 23 proc. daugiau. Pašarų ir premiksų pardavėme 14 proc. mažiau nei pernai,“ – sakė M. Šileika.

Grupės pajamos iš sertifikuotų sėklų, trąšų ir augalų priežiūros priemonių mažėjo 24 proc. iki 122 mln. Eur.

Pajamos iš žemės ūkio technikos ir įrangos pardavimo, nuomos bei paslaugų traukėsi 10 proc. iki 50 mln. Eur.

„Prekių žemdirbiams tiekimo susitraukimui nemažą įtaką turėjo sumažėję žieminių pasėlių plotai ir nepalankios produktų naudojimui oro sąlygos. Dėl žemų grūdų kainų jų pardavimą užlaikę žemdirbiai jautė netikrumą dėl ateities ir rudenį rinkosi minimalistinius agrotechnologinius sprendimus. Sustiprėjusi konkurencija sumažino ir šios veiklos pelningumą. Ir nors pavasarį laukiame prekybos atsigavimo, konkurencijos sumažėjimo negalime tikėtis,“ – sakė M. Šileika.

Segmento „Maisto gamyba“ pajamos,  sudarančios 26 proc. bendrų Grupės pajamų, mažėjo iki 198 mln. Eur. Šios veiklos bendrasis pelnas buvo 28,4 mln. Eur.

„Trečią ketvirtį iš eilės paukštininkystės veikla atsigauna: išaugo ir veiklos efektyvumo, ir produkcijos kokybės, ir pelningumo rodikliai. Nors paukštininkystės veiklos pajamos mažėjo 4 proc.,  bendrasis pelnas augo 41 proc. ir viršijo 15,8 mln. Eur. Miltų, jų mišinių ir džiūvėsėlių parduota 11 proc. mažiau nei pernai, nes daugiau suvartota Grupės viduje kitos produkcijos gamybai, todėl ir pardavimo pajamos mažėjo 8 proc. iki 13 mln. Eur, tuo tarpu bendrasis šios veiklos pelnas siekė 2,3 mln. Eur. Dėl didelių atsargų pirkėjų sandėliuose parduota 29 proc. mažiau greito paruošimo produktų ir paruoštų vartojimui produktų, arba 120 mln. vnt., tačiau pardavimo pajamos išliko tame pačiame lygyje ir viršijo 42 mln. Eur, o bendrasis pelnas išaugo 90 proc. iki 7,6 mln. Eur. 2023 m. liepą įsigyta paruoštų vartojimui produktų gamykla „Grybai LT“ per penkis mėnesius pagamino 3 mln. vienetų gaminių, kurių 75 proc. buvo eksportuojama. Per metus viso maisto gamybos segmento veiklos pelnas paaugo 3 proc. iki 10,4 mln. Eur, kas rodo geras šio segmento perspektyvas,“  – sakė M. Šileika.

Segmento „Ūkininkavimas“ pajamos sudarė 3 proc. Grupės pajamų ir buvo 25 mln. Eur. Bendrasis šios veiklos nuostolis buvo 1,6 mln. Eur, o veiklos nuostolis  3,1 mln. Eur.

„Nuostolis mažėja, lyginant su pirmu ketvirčiu, visgi žemės ūkio bendrovių rezultatus stipriai įtakoja pasaulinės tendencijos – augalinę produkciją teko parduoti 30–35 proc. žemesnėmis kainomis nei pernai. Nors pardavėme 29 proc. daugiau augalinės produkcijos nei pernai tuo pačiu metu, pajamos iš augalininkystės sumažėjo beveik 9 proc., veikla dėl išaugusių veiklos kaštų generavo  0,7 mln. Eur nuostolį, mat 2023 metų derliaus užauginimo savikaina buvo 20–25 proc. didesnė nei 2022 metais. Pardavėme beveik 4 proc. daugiau pieno nei pernai tuo pačiu metu, tačiau pieno pardavimo pajamos susitraukė beveik 23 proc., veikla buvo nuostolinga. Pieno supirkimo kainos krenta nuo 2022 metų rudens, tuo tarpu jo gamybos savikaina mažėja lėtesniu tempu. Yra ir gera naujiena – žieminiai pasėliai žiemoja ir atrodo gerai“, – situaciją valdomose žemės ūkio bendrovėse apibūdino M. Šileika.

Segmento „Kiti produktai ir paslaugos“ pajamos sudarė 1 proc. Grupės pajamų, per metus paaugo 1 proc. ir buvo virš 10 mln. Eur. Bendrasis šios veiklos pelnas buvo 2,0 mln. Eur, o veiklos pelnas 0,05 mln. Eur.

„Segmento rezultatus sudėtinga lyginti su ankstesniais laikotarpiais, kai į rezultatus būdavo įtraukiama ir įvairių veiklų iš kitų segmentų. Tačiau išgryninę segmento veiklas iki trijų pagrindinių, matome, kad  ir veiklos mastas, ir pelningumas auga. Visos šio segmento veiklos gerino rezultatus: 11 proc. išaugo veterinarinės farmacijos, 32 proc. – kenkėjų kontrolės ir higienos prekių pajamos bei 41 proc. – pajamos iš ekstruduotų produktų, kurių didžiąją dalį sudaro naminių gyvūnų ėdalas. Gaminame ir parduodame jo mažiau, nes orientuojamės į aukštesnės kokybės produktus, didindami šios veiklos pelningumą, ir tai jau matyti rezultatuose – bendrasis segmento pelnas išaugo 24 proc. “, – sakė M. Šileika.

Gruodį vardą pakeitusi AB Akola group (buv. AB „Linas Agro Group“ )  valdo didžiausią Baltijos šalių žemės ūkio ir maisto gamybos įmonių grupę, kurioje dirba 4,9 tūkst. darbuotojų ir kurios metinės pajamos siekia 2 mlrd. eurų. Grupė vykdo veiklą visoje maisto produktų gamybos grandinėje „nuo lauko iki stalo“:  gamina, ruošia ir parduoda žemės ūkio ir maisto produktus, taip pat tiekia prekes bei teikia paslaugas žemdirbiams. Finansiniai Grupės metai prasideda liepos 1 d. Praėjusią liepą Grupė įsigijo Širvintose veikiančią vartojimui paruoštų maisto produktų gamyklą.

Pridedama:

AB Akola group Konsoliduotos neaudituotos finansinės ataskaitos ir Konsoliduotasis tarpinis pranešimas už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2023 m. gruodžio 31 d.

AB Akola group devyni mėnesiai: pardavimus įtakojo žemos žaliavų kainos

Internetinis seminaras investuotojams

2023–2024 finansinių metų 6 mėnesių rezultatų pristatymas

AB Akola group  šeši mėnesiai: grūdų prekyba traukėsi, maisto gamyba augo pelningai

2022–2023 finansinių metų metinė informacija

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2023 m. spalio 27 d., sprendimai

AB „Linas Agro Group“ valdyba patvirtino Bendrovės Dividendų politiką

AB „Linas Agro Group“ parduoda pavaldžiąsias įmones Rusijoje ir Baltarusijoje