Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

2021-10-29

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2021 m. spalio 29 d. įvyko eilinis visuotinis AB „Linas Agro Group“ (toliau – Bendrovė) akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Bendrovės akcijų skaičius yra 158 940 398, balsavimo teisę suteikia – 158 172 426 akcijos, o balso teisės nesuteikia Bendrovės įsigytos 767 972 savos akcijos.

Susirinkime dalyvavo 16 Susirinkimo apskaitos dienos (2021 m. spalio 22 d.) pabaigoje buvę Bendrovės akcininkai, turintys 136 330 947 akcijų balsų, tai sudarė 86,19 procentų visų Bendrovės akcijų balsų.

Iki Susirinkimo buvo pateikti 13 (trylika) tinkamai užpildytų bendrųjų balsavimo biuletenių.

Susirinkime dalyvavo Bendrovės finansų direktorius Mažvydas Šileika, pavaduojantis Bendrovės generalinį direktorių.

Susirinkimo kvorumas yra.

Susirinkimo sprendimai:

 1. Bendrovės Audito komiteto veiklos ataskaitos pristatymas.
  Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.
 2. Nepriklausomų auditorių išvados pristatymas.
  Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.
 3. 2020–2021 finansinių metų Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo pristatymas.
  Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.
 4. Bendrovės atlygio ataskaitos patvirtinimas.
  Patvirtinti Bendrovės atlygio ataskaitą (pridedama).

  Balsavimo rezultatai:

  UŽ – 136 330 947 balsai (iš jų balsavo iš anksto – 136 251 834 balsai).
  PRIEŠ – nėra.
  NEBALSAVO – nėra.
 5. Finansinių metų, pasibaigusių 2021 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
  Patvirtinti Finansinių metų, pasibaigusių 2021 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

  Balsavimo rezultatai:

  UŽ – 136 330 947 balsai (iš jų balsavo iš anksto – 136 251 834 balsai).
  PRIEŠ – nėra.
  NEBALSAVO – nėra.
 6. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
  Patvirtinti Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymą:
1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 40 377 015 Eur
2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) -959 652 Eur
3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) -1 237 Eur
4) pervedimai iš rezervų 992 179 Eur
5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)
6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso 40 408 305 Eur
7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą
8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti
9) pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti 1 025 070 Eur
10) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus
11) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti
12) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams
13) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus

39 383 235 Eur

Balsavimo rezultatai:

UŽ – 136 330 947 balsai (iš jų balsavo iš anksto – 136 251 834 balsai).
PRIEŠ – nėra.
NEBALSAVO – nėra.

 1. Bendrovės finansinių ataskaitų auditą atliksiančios audito įmonės rinkimas ir paslaugų kainos nustatymas.
  7.1. Bendrovės audito įmone, kuri atliks konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų auditą už 2021–2022 ir 2022–2023 finansinius metus, išrinkti „KPMG Baltics“, UAB (kodas 111494971, Lvovo g. 101, Vilnius, Lietuva).
  7.2. Nustatyti ne daugiau kaip 50 000 Eur atlyginimą, neįskaitant PVM, už 2021–2022 finansinių metų finansinių ataskaitų auditą.
  7.3. Nustatyti ne daugiau kaip 35 000 Eur atlyginimą, neįskaitant PVM, už 2022–2023 finansinių metų finansinių ataskaitų auditą.
  7.4. Pavesti Bendrovės vadovui sudaryti ir pasirašyti sutartį su išrinkta audito įmone Bendrovės vardu.

  Balsavimo rezultatai:

  UŽ – 136 008 424 balsai (iš jų balsavo iš anksto – 135 929 311 balsų).
  PRIEŠ – 322 523 balsai (iš jų balsavo iš anksto – 322 523 balsai).
  NEBALSAVO – nėra.
 2. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas.
  8.1. Vadovaujantis AB „Linas Agro Group“ akcijų suteikimo taisyklių nuostatomis, padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo 46 092 715,42 Eur iki 46 514 375,42 Eur, išleidžiant 1 454 000 naujų paprastųjų vardinių nematerialių Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 Eur ir kurių kiekvienos emisijos kaina yra lygi 0,705 Eur, išleidžiamų su tikslu neatlygintinai suteikti Bendrovės akcijų darbuotojams ir (ar) organų nariams (toliau – Naujos akcijos).
  8.2. Nustatyti, kad bendra visų Naujų akcijų emisijos kaina yra 1 025 070 Eur, iš kurių 421 660 Eur sudaro Naujų akcijų nominalią vertę, o 603 410 Eur sudaro akcijų priedus.
  8.3. Nustatyti, kad Naujos akcijos suteikiamos neatlygintinai ir jos apmokamos Bendrovės lėšomis iš Bendrovės sudaryto rezervo savoms akcijoms suteikti.
  8.4. Nustatyti, kad teisė pasirašyti ir neatlygintinai įsigyti Naujas akcijas suteikiama tiems Bendrovės darbuotojams ir (ar) organų nariams, kurie 2018 m. sudarė Bendrovės akcijų opciono sutartį ir atitinkamai 2021 m. pateikė Bendrovei pranešimą dėl pasinaudojimo opcionu (toliau – Opciono turėtojai). Opciono turėtojų, kuriems suteikiama teisė įsigyti Naujas akcijas, sąrašas nebus viešai atskleidžiamas, siekiant užtikrinti asmens duomenų apsaugą.

  Balsavimo rezultatai:

  UŽ – 136 330 947 balsai (iš jų balsavo iš anksto – 136 251 834 balsai).
  PRIEŠ – nėra.
  NEBALSAVO – nėra.
 3. Visų Bendrovės akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas atšaukimas, siekiant neatlygintinai suteikti Bendrovės akcijų darbuotojams ir (ar) organų nariams.
  Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovė siekia neatlygintinai suteikti Bendrovės akcijų Bendrovės darbuotojams ir (ar) organų nariams, sudariusiems Bendrovės akcijų opciono sutartį ir pateikusiems Bendrovei pranešimą dėl pasinaudojimo opcionu, atšaukti visiems Bendrovės akcininkams pirmumo teisę įsigyti Naujas akcijas.

  Balsavimo rezultatai:

  UŽ – 136 330 947 balsai (iš jų balsavo iš anksto – 136 251 834 balsai).
  PRIEŠ – nėra.
  NEBALSAVO – nėra.
 4. Bendrovės įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.
  10.1. Atsižvelgiant į Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimą ir į pasikeitusią Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo redakciją, pakeisti Bendrovės įstatus ir patvirtinti jų naują redakciją (pridedama).
  10.2. Įgalioti (su teise perįgalioti) Bendrovės generalinį direktorių pranešti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui apie sprendimą padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą, įregistruoti sprendimą, pasirašyti naują Bendrovės įstatų redakciją ir įstatymų nustatyta tvarka ją įregistruoti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, pasirašyti akcijų pasirašymo sutartis su Opciono turėtojais, taip pat atlikti kitus veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme ir kituose teisės aktuose, ir pasirašyti kitus dokumentus, susijusius su priimtų sprendimų įgyvendinimu.

  Balsavimo rezultatai:

  UŽ – 136 330 947 balsai (iš jų balsavo iš anksto – 136 251 834 balsai).
  PRIEŠ – nėra.
  NEBALSAVO – nėra.
 5. Pasirašytų akcijų apmokėjimo tvarkos ir terminų nustatymas.
  11.1. Nustatyti, kad kiekvienas Opciono turėtojas, kuriam suteikiama teisė pasirašyti atitinkamą skaičių Naujų akcijų, apie tai Bendrovės vadovo informuojamas pasirašytinai per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Susirinkimo sprendimų priėmimo dienos.
  11.2. Nustatyti, kad Opciono turėtojai turi teisę pasirašyti atitinkamą skaičių Naujų akcijų, sudarydami su Bendrove naujai išleidžiamų akcijų pasirašymo sutartis per 30 (trisdešimt) dienų nuo Susirinkimo sprendimų priėmimo dienos.
  11.3. Jeigu per naujai išleidžiamoms akcijoms pasirašyti ir apmokėti skirtą terminą bus pasirašytos ne visos naujai išleidžiamos akcijos, Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti didinamas pasirašytų naujai išleidžiamų akcijų nominalių verčių suma.
  11.4. Detaliau Naujų akcijų apmokėjimo Bendrovės lėšomis sąlygos bei tvarka apibrėžiama Naujų akcijų pasirašymo sutartyje.
  Balsavimo rezultatai:

  UŽ – 136 330 947 balsai (iš jų balsavo iš anksto – 136 251 834 balsai).
  PRIEŠ – nėra.
  NEBALSAVO – nėra.
 6. Bendrovės buveinės keitimas.
  12.1. Pakeisti Bendrovės buveinę ir nustatyti naują Bendrovės buveinę adresu Subačiaus g. 5, Vilnius, Lietuvos Respublika.
  12.2. Pavesti Bendrovės vadovui atlikti visus reikiamus veiksmus ir įregistruoti pasikeitimus Juridinių asmenų registre. Bendrovės vadovas turi teisę įgalioti kitus asmenis atlikti šiuos veiksmus.

  Balsavimo rezultatai:

  UŽ – 136 330 947 balsai (iš jų balsavo iš anksto – 136 251 834 balsai).
  PRIEŠ – nėra.
  NEBALSAVO – nėra.

Pridedama:

Bendrovės Audito komiteto veiklos ataskaita

2020-2021 finansinių metų Bendrovės metinių ataskaitų rinkinys su nepriklausomo auditoriaus išvada

Bendrovės atlygio ataskaita

Įstatai

Prezentacija akcininkams