Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

2020-11-23

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2020 m. lapkričio 23 d. įvyko eilinis visuotinis AB „Linas Agro Group“ (toliau – Bendrovė) akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Bendrovės akcijų skaičius yra 158 940 398, balsavimo teisę suteikia – 158 170 426 akcijos, o balso teisės nesuteikia Bendrovės įsigytos 769 972 savos akcijos.

Susirinkime dalyvavo 32 Susirinkimo apskaitos dienos (2020 m. lapkričio 16 d.) pabaigoje buvę Bendrovės akcininkai, turintys 149 979 570 akcijų balsų, tai sudarė 94,82 procentų visų Bendrovės akcijų balsų. Visi Susirinkime dalyvavę akcininkai balsavo iš anksto raštu, užpildę bendruosius balsavimo biuletenius.

Susirinkimo kvorumas yra.

Susirinkimo sprendimai:

 1. Bendrovės Audito komiteto veiklos ataskaitos pristatymas.
  Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.
 2. Nepriklausomų auditorių išvados pristatymas.
  Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.
 3. 2019–2020 finansinių metų Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo pristatymas.
  Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.
 4. Finansinių metų, pasibaigusių 2020 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
  Patvirtinti Finansinių metų, pasibaigusių 2020 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

  Balsavimo rezultatai:

  UŽ – 149 979 570 balsų (visi balsavo iš anksto).
  PRIEŠ – nėra.
  NEBALSAVO – nėra.
 5. Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas.
  Patvirtinti Bendrovės pelno paskirstymą:
1)

ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje

34 210 176 Eur
2) grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 1 229 410 Eur
3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) -1 157 Eur
4) pervedimai iš rezervų 5 000 000 Eur
5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)
6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso 40 438 429 Eur
7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 61 414 Eur
8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti
9) pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti
10) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus
11) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti
12) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams
13) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus

40 377 015 Eur

Balsavimo rezultatai:

UŽ – 149 979 570 balsų (visi balsavo iš anksto).
PRIEŠ – nėra.
NEBALSAVO – nėra.

 1. Bendrovės audito įmonės Bendrovės 2020–2021 finansiniais metais rinkimas ir paslaugų kainos nustatymas.
  6.1. Bendrovės audito įmone išrinkti „KPMG Baltics“, UAB (kodas 111494971, Konstitucijos pr. 29, Vilnius, Lietuva);
  6.2. Nustatyti ne daugiau kaip 23 400 Eur (dvidešimt trys tūkstančiai keturi šimtai eurų) atlyginimą, neįskaitant PVM, per metus už Bendrovės 2020–2021 finansinių metų finansinių ataskaitų auditą;
  6.3. Pavesti Bendrovės vadovui sudaryti ir pasirašyti sutartį su išrinkta audito įmone Bendrovės vardu.

  Balsavimo rezultatai:

  UŽ – 149 979 570 balsų (visi balsavo iš anksto).
  PRIEŠ – nėra.
  NEBALSAVO – nėra.
 2. Bendrovės atlygio politikos tvirtinimas.
  Patvirtinti AB „Linas Agro Group“ atlygio politiką (pridedama).

  Balsavimo rezultatai:

  UŽ – 149 979 570 balsų (visi balsavo iš anksto).
  PRIEŠ – nėra.
  NEBALSAVO – nėra.

Pridedama:

Bendrovės Audito komiteto veiklos ataskaita už 2019-2020 finansinius metus

Audituotų metinių ataskaitų rinkinys kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada

Atlygio politika